9. třída 2023/24

                                                                      

 ORGANIZACE: 

14 14. – 19. 1. Ozdravný pobyt na horách

·      22. 1. Pololetní písemná práce z ČJ

·      31. 1. Ukončení pololetí - výdej vysvědčení

 

     UČIVO:

Český jazyk a literatura

Zájmena

Číslovky

Slovesa a jejich mluvnické významy

Tvary slovesa být

Přechodníky

12. 1. - rozbor díla R.U.R.

Sloh: Referát, diskuse

Literatura: struktura literárního díla (námět, motivy, formální prostředky, literární postavy)

 

Dějepis

Začátek 2. SV

Mnichovská konference

Protektorát Čechy a Morava

Atentát na Heydricha

Fronty 2. SV

Válečná technika

 

Anglický jazyk

- vztažné věty

- zdravotní potíže a léčba

- rozhovory u doktora

- čtení s porozuměním

- příprava na čtvrtletní písemnou práci

- 2. čtvrtletní písemná práce: 23. ledna

"Vánoce mám nejraději, když jsou všichni blízcí spolu,

když se nikdo nemračí a času máme kopu.

Vánoce mám nejraději, jsou to krásné svátky,

mamka má čas na dárky a taťka na pohádky.

Kdybych já byla kouzelník, zašeptala bych zlehýnka,

ať má na své děti vždycky čas tatínek i maminka!"

 

Přeji Vám nádherné vánoční svátky plné voňavého cukroví, pohody a klidu. Lásku do každého domu, milé lidi kolem sebe a Vánoce v kruhu nejbližších. 

Vaše třídní učitelka Anička <3

Dne 29. 11. 2023 se uskutečnila přednáška pana Ing. Pavla Pavla o Velikonočním ostrově a jeho zajímavostech spojené se sochami Moai, které sám rozpohyboval před 38 lety, . se uskutečnila v Galerii a Vinotéce Na Roudné 59 v Plzni.
Společně s vernisáží obrazu akademického malíře Pavla Vavryse, jenž vdechnul svým obrazům kouzlo doby, se setkalo něco, čemu říkám skvělá souhra dvou odlišných světů. Tento den si naši žáci jistojiste zapamatují a budou na něj s láskou vzpomínat.
Nadšení bylo zjevné i díky modernímu prostoru Galerie a vinotéky, Na Roudné 59. Děkuji velice Zdeňce Benešové a panu Hessovi za poskytnutí těchto překrásných prostor a za dvě úžasné přednášky. Žáci si odnesli hodně zajímavostí a také vlastnoručně vyrobené leporelo RAPA NUI Story - jako příspěvek k 300. výročí objevení Velikonočního ostrova.

FOTOGALERIE:

  

 

 

Organizace třídy:

14. 12. Vánoční besídka v Parkhotelu Plzeň - 9. ročník bude šerpován

Od 4. 12. jsou v prodeji vstupenky za 190,- Kč/osoba (u paní učitelky Markelové).

 

UČIVO na prosinec

 

Český jazyk

Zájmena

Číslovky

Slovesa a jejich mluvnické kategorie

 

Dějepis

Křišťálová noc

Druhá světová válka

Fronty

 

Hudební výchova

Hudební teorie

Pomlky

Vánoční koledy

 

Matematika

Slovní úlohy o směsích, o pohybu

Podobnost a shodnost geometrických útvarů

 

Německý jazyk

Lektion 8

Mode und Kleidung

Slovní zásoba, další slovesa s odlučitelnou předponou

Slovosled v souřadném souvětí, spojka deshalb

 

Anglický jazyk

- zdvořilostní fráze

- oslovení, pozdravy, představování

- osobní informace, povolání

- přítomný čas prostý a průběhový

- will/be going to

 

Přírodopis
 
vlastnosti nerostů, dělení nerostů - prvky, halogenidy
 
 
Zeměpis
 
politická mapa východní Evropy 
 
 
Chemie
 
obnovitelné a neobnovitelné zdroje, fosilní paliva
 
 
Fyzika
 
Skupenské přeměny
 
Tání - tuhnutí
 
 

 

Posviť si na budoucnost DEPO 2023

Rok se s rokem sešel a opět jsme mohli společně s 8. a 9. ročníkem navštívit festival s názvem Posviť si na budoucnost, který představil žákům přes 30 škol Plzeňského kraje. Akce byla velmi inspirující a žáci si měli možnost vybrat svoji vysněnou školu.

ORGANIZACE TŘÍDY: 

Dne 23. 11. 2023 od 15 - 18 hodin proběhnou třídní schůzky (podrobné informace naleznete na portálu SKOLAONLINE.cz nebo v DM)

Dne 29. 11. 2023 od 9 - 12 hodin - přednáška Ing. Pavla Pavla v Galerii Residence Na Roudné 59, Plzeň + vernisáž obrazů akademického malíře pana Pavla Vavryse (občerstvení zajištěno)

VÁNOČNÍ BESÍDKA: 14. 12. 2023 (podrobnosti budou upřesněny v průběhu měsíce listopadu)

  

Učivo listopad:

 

Český jazyk a literatura

Tvarosloví

Slovní druhy - ohebné, neohebné

Tvořivé činnosti s literárním textem

Literární pojmy

Povinná četba: K. Čapek: R.U.R.

Příprava na přijímací zkoušky CERMAT

 

Dějepis

Holocaust

Norimberské zákony

Koncentrační tábory

Válečná technika

 

Matematika

Lomené výrazy - krácení, rozšiřování, početní operace

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Slovní úlohy řešené pomocí rovnic

 

Německý jazyk

Lektion 2 

Kleidung und Mode.......Wetter

slovesa s odlučitelnou předponou

 

Anglický jazyk

- nepravidelná slovesa

- zdraví a nemoci, části lidského těla

- rozhovory ve dvojici

- poslech s porozuměním

- opakování na čtvrtletní písemnou práci

- 1. čtvrtletní písemná práce z anglického jazyka – 29. 11. (středa)

 

Hudební výchova

Dějiny hudby:

Baroko a klasicismus 

Zpěv umělých písní

 

Fyzika

Formy tepelné výměny

 

Skupenství charakteristiky

 

Zeměpis

podnebí Evropa, obyvatelstvo Evropy, hospodářství Evropy

 

Přírodopis
 
vulkanická činnost, eroze, činnost větru a vody
 
Chemie
 
chemické reakce, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

 

 

Český jazyk

Významové vztahy mezi slovy

Vrstvy ve slovní zásobě

Stavba slova

Tvoření nových slov

SLOH: Charakteristika, vypravování

LITERATURA: Slovanské písemnictví, středověké písemnictví, česká literatura

Moderní literární směry

 

Dějepis

Mezinárodněpolitická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech 20. stol.

Totalitní režimy – fašismus, nacismus, komunismus (důsledky pro ČSL i pro svět)

 

Matematika 

Výrazy – úprava výrazů pomocí vzorců

rozklad výrazů na součin

pojem lomený výraz

početní operace s lomenými výrazy

 

Německý jazyk 

 

Lekce 3 Bei uns zu Hause

Předložky se 3. i 4. pádem, časování sloves s odlučitelnou předponou, přivlastňovací zájmena,

Zájmeno kein

 

Organizace třídy:

 

Změna v rozvrhu: Pondělní 7. vyučovací hodina zeměpisu se definitivně přesouvá na úterní 7. vyučovací hodinu.

Omluvenky: Nepřítomnost žáka omlouvejte pouze v DM softwaru v sekci Omluvenky.

 

Učivo na měsíc září: 


Český jazyk: 

Opakování učiva 8. ročníku

Slovní zásoba a význam slova

Nauka o tvoření slov

Příprava na Cermat příjímací řízení

 

Matematika

Opakování učiva 8. třídy

Rovnice

Slovní úlohy

Přímá a nepřímá úměra

Mocniny a odmocniny a početní operace s nimi

Pythagorova věta

Početní operace s číselnými výrazy

Kruh, válec

Složitější konstrukční úlohy – konstrukce kružnic zadaných vlastností,

konstrukce trojúhelníků

 

Anglický jazyk

- zdvořilostní fráze

- oslovení, pozdravy, představování

- osobní informace, povolání

- přítomný čas prostý a průběhový

- will/be going to

 

Chemie

Opakování učiva 8. ročníku

Voda, vzduch, stavba atomu, PSP, chemické názvosloví

Chemické reakce – klasifikace

- exotermní, endotermní reakce

- analýza, syntéza

- redoxní reakce – výroba železa a oceli

-faktory ovlivňující průběh chemické reakce (teplota, koncentrace, katalyzátor,

plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza)

 

Dějepis:

Opakování 1. SV

Politická a hospodářská situace dvacátých a třicátých let

Českolovenská republika – symboly, platidla, demokracie, vztahy s Evropou

 

Informatika:

 

PC, Hardware, úvod do Software

 

 

 

 

Chtěla bych vám všem popřát klidný start do nového školního roku,

hodně sil a chuti do učení, rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy.

Úspěšný nový školní rok 2023/2024.

 

Zahájení nového školního roku proběhne dne 4. 9. 2023 od  8:30 hodin.

 

Seznam pomůcek pro 9. třídu (školní rok 2022/2023)


Český jazyk 3x linkovaný sešit A5 (č. 544), pracovní sešit bude placen v
září

Dějepis 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)

Anglický jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), 1x propisovací folie, pracovní
sešit bude placen v září

Matematika 2x nelinkovaný sešit A4 (č. 440 nebo 460) + lenoch, 1x rýsovací
potřeby: tužka (tvrdost 3), pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, pracovní
sešit – platba v září

 

Informatika - 1x rychlovazač s transparentní titul. stranou a cca 10ks eurofolií

Přírodopis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Zeměpis 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Fyzika 1x čtverečkovaný sešit A5 (č. 565), pastelky

Chemie 1x linkovaný sešit A4 (č. 444)
Německý jazyk 1x linkovaný sešit A5 (č.544), pracovní sešit bude placen v
září

Výtvarná výchova pastelky, voskovky, fixy, vodovky, temperové barvy, paleta,
štětce, tužka č. 1, tuš, redispero - střední + násadka, barevné papíry,
lepidlo, nůžky, kelímek na vodu, hadr, igelitový ubrus na lavici, pracovní
oděv (např. staré větší tričko nebo košile), skicák A4 – kufřík, krabice
nebo taška na všechny výše uvedené pomůcky – děti si je budou nechávat ve
skříňkách (lze použít kufřík z minulých let)

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x linkovaný A4 (jakýkoliv – možno použít z
loňska)

Výchova k občanství 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)

Výchova ke zdraví 1x linkovaný sešit A5 (č. 544)

 

Organizace třídy:

7. 6. - focení od 9 hodin

11. - 14. 6. - zájezd na vodu

16. 6. - Rozlučka na konci školního roku v Borském parku - piknik

26. - 30. 6. - ozdravný pobyt v přírodě 

 

Český jazyk

Cermat testy 

Základy literární teorie a historie

Obrazná pojmenování

 

Dějepis

 

První světová válka

 

 

ORGANIZACE TŘÍDY: 

2. 5. - exkurze Jak jsem prožil 2. světovou válku - Armádní vojenské muzeum v Praze 

(podrobné informace budou v průběhu dubna zaslány přes e-mail)

Zadání čtvrtletní práce z ČJ bude zadáno cca 14 dní před písemnou prací na DM. 

PROJEKTY DĚJEPIS:

INFORMACE: 

15. 3. 2023 - Konzultační hodiny od 15:00 - 18:00 hodin 

 

Český jazyk

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami

-        V poměru slučovacím

-        V poměru stupňovacím

-        V poměru vylučovacím

Souvětí souřadné, hlavní věty

Povinná četba: Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo (do 20. 4.)

 

Dějepis

Revoluce 19. století

Politické a společenské problémy

Politické proudy: konzervatismus, liberalismus

Občanská práva

 

INFORMATIKA

Programování

 

Chemie

Chemické reakce rovnice - výchozí látky, produkty

- zákon zachování hmotnosti

- látkové množství, molární hmotnost

 

Německý jazyk

Lekce 5 – Mein Hobby

časování pravidelných sloves

 

Matematika

 

Obvod a obsah kruhu, délka kružnice, slovní úlohy

 

 
Zeměpis
 
Asie (poloha a členitost, povrch + slepá mapa, podnebí, vodstvo, biomy)
 

 

Přírodopis
 
oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava
 
 
Anglický jazyk
 
- modální slovesa (be allowed to, let, make)
- must/have to/should/can/could
- čtení s porozuměním
- miniprezentace: My favourite place
- každodenní fráze: omluva
- slovní zásoba: povolání
- přídavná jména s opačným významem (un-, im-, dis-)
 

Organizace třídy: 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 3. 2. 2023

JARNÍ PRAZDNINY: 13. - 17. 2. 2023

 

Český jazyk

 

Významové poměry mezi hlavními větami:

V poměru slučovacím

V poměru odporovacím

V poměru stupňovacím

 

Dějepis

 

Průmyslová revoluce

Politika, společnost

 

Matematika

Kruh, kružnice – obvod a obsah kruhu, délka kružnice , vzájemná poloha 2 kružnic

 

Německý jazyk

Škola – lekce 4

Určitý člen der, die, das a neurčitý člen ein, eine, zápor kein, rozkaz lexikálně

 

Chemie

Významné kovy

Chemické reakce

Chemická rovnice - výchozí látky, produkty

Zákon zachování hmotnosti

Látkové množství, molární hmotnost

 

Anglický jazyk

- Opakování: minulý čas průběhový a minulý čas prostý

- nepravidelná slovesa

- vazba used to

 

- slovní zásoba lekce 4

 

 

 

 

 

ORGANIZACE NA MĚSÍC PROSINEC:

9. 12. 2022 DEPO 2015 - Akce Lovci znaků (viz informační e-mail v DM)

19. 12. 2022 - Vánoční besídka (začátek pro veřejnost cca od 16.30 hodin)

21. 12. 2022 - Vánoční trhy plus prohlídka katedrály sv. Bartoloměje

23. 12. - 2. 1. 2023 2022 - vánoční prázdniny

 

Tak jsou tady po roce opět vytoužené Vánoce,

všem žákům a jejich rodinám přeji ze srdce,

štěstí, radost, skvělou atmosféru a příjemné emoce.

Lásku, pohodu v těchto požehnaných dnech,

nechť ať Vám zdraví slouží,

hodně sněhu, málo louží.

Kolem sebe rodinu i přátele a tvářit se vesele.

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje,

Mgr. Anna Doxanská

 

 

ORGANIZACE:

17. listopadu - státní svátek

18. listopadu - ředitelské volno

 

Český jazyk: 

Slovesný vid

Pravopis -i/-y v koncovkách 

Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz- a předložek s/se, z/ze

1. písemná práce z ČJ dne 16. 11. 2022 - CHARAKTERISTIKA OSOBY

 

Dějepis

Národní hnutí velkých a malých národů

Utváření novodobého českého státu

 

Anglický jazyk

-        Slovesa a podstatná jména (např. enjoy – enjoyment, compete – competition,……)

-        Dopravní prostředky budoucnosti

-        Budoucí časy: will/be going to

-        Opakování na čtvrtletní písemnou práci

-        Slovní zásoba: slovesa související s dopravou

 

Chemie 

Voda v přírodě

- rozdělení vody, čistota vody a zdroje

- výroba pitné vody

Vzduch

- složení vzduchu

- čistota ovzduší a zdroje znečišťování skleníkový efekt, ozonová vrstva

 

Německý jazyk

Lekce 2

Moje rodina

mein(e), dein(e), vazba von, Pamelas Mutter

 

Matematika

Pythagorova věta – slovní úlohy

 

Organizace:

25. 10. 2022 (úterý) - Konzultační hodiny od 15:30 - 18:00 hodin

26. (středa) - 27. 10. 2022 (čtvrtek) Podzimní prázdniny

28. 10. 2022- (pátek) Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

 

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

 • Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslovky 0-20, barvy, jména, mezinárodní slova

Matematika

 • Opakování učiva 7. ročníku:
      Zlomky,
      celá čísla,
      racionální čísla,
      trojčlenka,
      poměr, úměrnost,
      procenta,
      rovnoběžníky,
      lichoběžník

 • 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
  (1 vyučovací hodina 8.30-9.15),  přezůvky s sebou.
 • od 2.9. 2021 - Výuka od 8:30 do 12:10 hod.(první vyuč. hodina bude třídnická), obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin. 
  S sebou aktovka, penál, klíče od skříněk, čip na oběd.

Velmi se na Vás těší paní učitelka Anna Doxanská (email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.