ZŠ Elementária

Žáci jsou v průběhu hodnotícího období hodnoceni třemi způsoby:

  • známkami
  • procentuálním vyjádřením vědomostí 0 - 100 % (s výjimkou výchovy ke zdraví a tělesné, výtvarné a občasné výchovy)
  • slovním hodnocením - ústním i písemným.

Na vysvědčení jsou hodnoceni známkami a písemným hodnocením. Hodnocení vychází z celoroční práce žáka, z  rozboru jeho znalostí, možností a snahy, z přístupu k učení a chování.

V hodnocení se promítá zejména jak si žák pohotově a přesně dokáže sám obstarat informace, jaký má k vyučování postoj, jak se snaží a pracuje v rámci svých individuálních možností a jakého pokroku v rámci těchto možností dosáhl, jak rozvíjí svůj zájem o učení, zda je aktivní, jak pracuje samostatně a zda umí pracovat v týmu a zda  se snaží pomáhat ostatním spolužákům.

Na konci každého čtvrtletí ověřuje učitel kvalitu žákových vědomostí a tvůrčí aktivity formou čtvrtletních testů. Ty nejsou náhodně vybrané, ale vycházejí z probraných ucelených témat učiva a je v nich kladen důraz na tvořivost, logické myšlení a schopnost aplikovat již známé jevy a fakta. Tyto testy se zakládají chronologicky a tím jasně ukazují postupný vývoj a rozvoj žáka, jeho snažení a práci. Je porovnávána rychlost, s jakou dítě postupuje, v návaznosti na jeho schopnosti.

V obecné rovině lze říci, že známkou především kladně motivujeme, snažíme se, aby se dítěti dostalo obdivu za jeho snahu. Tím velmi umocňujeme zájem dítěte o školní práci.

Celkové hodnocení je pak souhrnem výsledků testů a celkového snažení vzhledem k žákovým možnostem.

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.